ساعت 58 : 18>   -
 

  
Skip Navigation Links


اطلاعیه/اخطاریه هواشناسی استان كرمانشاه

  

 

سامانه تهک کشاورزی استان کرمانشاه( توسعه هواشناسی کاربردی)

www.telegram.me/kermanshahtahak

توصیه های کاربردی در بخش کشاورزی

 «ازيكشنبه  مورخ98/9/17لغايت98/9/19»