راهبرد مشارکت دستگاه

در راستای اجرای ماده ۹ تصویب نامه شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورخ 95/۱۲/28 شورای عالی اداری موضوع حقوق شهروندی در نظام اداری با عنوان " حق اظهار نظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرایندهای اداری" حسب تصمیم کارگروه سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی، برخی از طرح ها و لوایح یا دستورالعمل های اداری مرتبط با حقوق افراد پس از تایید پیش نویس و قبل از تصمیم نهایی، از طریق درگاه الکترونیکی، طی مدت دو هفته در اختیار و در معرض نقد و اظهار نظر عموم شهروندان قرار داده می شود و پس از دریافت انتقادات سازنده مردمی نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ اقدام مي نمايد.

دسترسی به صفحه مشارکت

کرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی

67158-کدپستی: 75696کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه