• سینوپتیک
  • فرودگاهی و جو بالا
  • کشاورزی
  • اقلیم شناسی
  • باران سنجی
  • سایر ایستگاه های هواشناسیایستگاههای سینوپتیک

ایستگاههای سینوپتیک ایستگاههایی هستند که بر اساس نیاز های ملی، منطقه ای و بین المللی پارامتر های هواشناسی را بر حسب نوع ایستگاه در ساعت استاندارد تعیین شده انجام و در قالب گزارش سینوپ و به منظور انواع کاربری های پیش بینی هواشناسی، صدور اخطاریه ها، مطالعات اقلیمی و … ارسال می کنند. این نوع ایستگاهها دیدبانی های جوی را به صورت شبانه روزی و بمنظور استفاده در سطح بین المللی انجام میدهند همچنین این ایستگاهها گزارشهای جوی را در هر ساعت یکبار تهیه و در زمان مقرر به مرکز سوئیچ سازمان هواشناسی ارسال می گردد.

انواع ایستگاه سینوپتیک

سینوپتیک اصلی:
دیدبانی های جوی را به صورت شبانه روزی و به منظور استفاده در سطح بین المللی انجام می دهند، شناسه آنها با پیش شماره 40 شروع می شود. به دو دسته اصلی سنتی و نیمه خودکار می باشد. حاصل فعالیت شبانه روزی این ایستگاهها هشت گزارش سینوپ با فاصله زمانی سه ساعت و ۱۴ گزارش متار با فاصله زمانی یک ساعت می باشد. در مواقع خرابي وضعيت جوي اين اطلاعات نيم ساعت يك بار نيز تهيه مي شود كه ميتوان به درجه حرارت و حداقل و حداكثر آن ، رطوبت بارندگي ، ابرناكي ، تبخير ، سمت و سرعت ... اشاره نمود .
سینوپتیک تکمیلی:
دیدبانی های جوی را به صورت روزانه یا شبانه روزی و به منظور استفاده در سطح ملی انجام می دهند، شناسه آنها با پیش شماره 90 شروع می شود. به دو دسته تکمیلی سنتی و نیمه خودکار می باشد. فعالیت ایستگاههای سینوپتیک تکمیلی بصورت ۱۲ساعت می باشدکه از ساعت 6:30 صبح تا ساعت 18:30 بعداز ظهر به وقت محلی فعالیت دارند و در این مدت ۵ گزارش سینوپ با فاصله زمانی سه ساعت و ۸ گزارش متار با فاصله زمانی یک ساعت به مرکز سوئیچ سازمان هواشناسی ارسال می نمایند.SYNPTIC
سال تاسیس ارتفاع(متر) مشخصات جغرافیایی شماره ایستگاه کد ایستگاه محل ایستگاه نوع ایستگاه ردیف
عرض طول
1366 1349 34.12 46.47 40779 KEKL اسلام آباد غرب سینوپتیک اصلی 1
1363 545 34.45 45.87 40765 KEKP سرپل ذهاب 2
1366 1468 34.5 47.98 40771 OIHQ کنگاور 3
1367 1380 34.72 46.65 40764 KEKR روانسر 4
1376 376 34.53 45.60 99435 KEKG قصرشیرین سینوپتیک تکمیلی 5
1377 816 31.13 45.93 99454 KEKE گیلان غرب 6
1385 1226 34.75 46.15 99428 KEKV تازه آباد 7
1382 1375 34.76 46.5 99427 KEKJ جوانرود 8
1378 1700 34.78 47.58 99429 KEKC سنقر 9
1385 1546 34.26 47.55 99431 KEKY هرسین 10


کرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی

67158-کدپستی: 75696کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه