لینک های مفید

USGS

 

Google Earth Engine

 

NASA

 

NOAA

 

آخرین ویرایش توسط : کارشناس ارشد سنجش از دور محمد رسول جلیلی


کرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی

67158-کدپستی: 75696کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه