تصویر از

سرعت تغییر تصاویر :300 (بر حسب میلی ثانیه)* تصاویر نمایش داده شده خروجی مدل (Weather Research and Forecasting Model (WRF می باشد و دارای جنبه تحقیقاتی است.
* در تفسیر تصاویر لازم است نکات تخصصی مد نظر قرار داده شود. اعداد نمایش داده به منزله وقوع حتمی نبوده و ناشی از محاسبات مدل می باشد که با توجه به شرایط مختلف می تواند از نظر زمان، مکان و مقدار با واقعیت متفاوت باشد، در این زمینه مسئولیتی به عهده اداره کل هواشناسی کرمانشاه نبوده و مسئولیت نحوه استفاده از این اطلاعات بر عهده کاربر می باشد.
* زمان درج شده بر حسب UTC می باشد.
* در رابطه با تصاویر بارش مقادیر نمایش داده شده، پیش بینی وقوع بارش تجمعی محاسبه شده در بازه زمانی ( 3 یا 24 ) ساعت قبل از تاریخ و ساعت درج شده بر روی تصاویر می باشد.

نحوه فعال نمودن امکان بزرگنمایی تصاویر مدل در مرورگرهای تلفن همراه
کرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی

67158-کدپستی: 75696کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه