به اطلاع کاربران محترم می رساند اطلاعات موجود در این صفحه از خلاصه آمار روزانه ارسال شده از طرف ایستگاههای استان تهیه شده است و جهت اطلاع عمومی می باشد. با توجه به اینکه کنترل کیفی بر روی این آمار صورت نگرفته است قابل استناد نبوده و جهت دریافت اطلاعات رسمی لازم است به درگاه تحت وب

https://data.irimo.ir

مراجعه شود.

کرمانشاه، بلوار شهید کشوری، جنب ترمینال شهید کاویانی، مرکزتحقیقات هواشناسی کاربردی

67158-کدپستی: 75696کرمانشاه - طراحی و برنامه نویسی شرکت طراحان تارنمای کرمانشاه